Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1.            Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem wszystkodobudowydomu.pl (dalej: Serwis) oraz ze sklepu internetowego działającego pod adresem sklep.wszystkodobudowydomu.pl (dalej: Sklepem Internetowym lub e-Sklepem) przetwarzane są przez : „Chełmski Cement” sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Fabryczna 3, 22-100 Chełm, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051898, numer REGON: 110089578, NIP: 5630015945, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.500,00 zł (dalej: Spółka), która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 

2.            Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

2.1.        Klientów Sklepu Internetowego, działającego pod adresem sklep.wszystkodobudowydomu.pl oraz

2.2.        innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu działającego pod adresem wszystkodobudowydomu.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.).

 

3.            Dane osobowe, które Klient powierza w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

3.1.        w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

3.2.        w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

3.3.        w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od informacji marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę również w celu przekazywania informacji o Spółce, e-Sklepie, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

4.            Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Klientami e-Sklepu przetwarzane są przez Spółkę w celu:

4.1.        dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

4.2.        ewentualnego dochodzenia roszczeń,

4.3.        wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

4.4.        tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.

 

5.            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania w określonych przypadkach może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w e-Sklepie.

 

6.            Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z administratorem danych. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów e-Sklepu oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.

 

7.            Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu Internetowego jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

8.            Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.

 

9.            Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Spółka stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.

 

10.          Podjęte przez Spółkę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 

11.          Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: sklep@wszystkodobudowydomu.pl.