Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.wszystkodobudowydomu.pl

 

 

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.    Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

2.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

3.    Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5.    Konto Klienta (Konto) – zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Usługodawcę Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje dostęp do wybranych Usług, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Login), chronionym hasłem dostępu (Hasło).

6.    Sklep Internetowy (e-Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.wszystkodobudowydomu.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może nabywać Towary.

7.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego sklep.wszystkodobudowydomu.pl.

8.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu e-Sklepu.

9.    Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy).

10.  Strona – Usługodawca lub Klient.

11.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

12.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

13.  Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem e-Sklepu, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach e-Sklepu, w szczególności składania Zamówień.

14.  Usługodawca – spółka pod firmą: „Chełmski Cement” sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Fabryczna 3, 22-100 Chełm, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051898, numer REGON: 110089578, NIP: 5630015945, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.500,00 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@wszystkodobudowydomu.pl.

15.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

16.  Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U z 2014 r., poz.1182, ze zm.).

17.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

18.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające w szczególności rodzaj i liczbę/ilość Towaru.

19. Platforma ODR (Online Dispute Resolution) – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

20. Postępowanie w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów („postępowanie ADR”) (Alternative Dispute Resolution) – oznacza pozasądowe postępowanie w zakresie rozstrzygania sporów.

21. Podmiot ADR – oznacza każdy podmiot, bez względu na nadaną mu lub używaną w stosunku do niego nazwę, utworzony na stałe i oferujący rozstrzygnięcie sporu w ramach postępowania ADR, umieszczony w wykazie prowadzonym przez właściwy organ

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.1.        Sklep internetowy działający pod adresem sklep.wszystkodobudowydomu.pl prowadzony jest przez: „Chełmski Cement” sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Fabryczna 3, 22-100 Chełm, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051898, numer REGON: 110089578, NIP: 5630015945, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.500,00 zł.

1.2.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

1.3.        Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4.        Regulamin określa w szczególności:

1.4.1.    zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;

1.4.2.    warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną oraz

1.4.3.    zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów drogą elektroniczną.

1.5.        Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1.6.        Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.6.1.    Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6 lub nowszej; Chrome w wersji 20 lub nowszej;

1.6.2.    sugerowana rozdzielczość ekranu: 1280x768.

1.7.        Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży Towarów oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

1.8.        Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem e-Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa e-Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

 

§ 2

Rejestracja

 

2.1.        Zarejestrowanie się przez Klienta w ramach e-Sklepu pozwala w szczególności na:

2.1.1.    wybór opcji automatycznego uzupełnienia danych w procesie Zamawiania;

2.1.2.    uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta.

2.2.        Rejestracja Klienta w ramach e-Sklepu jest dobrowolna oraz bezpłatna.

2.3.        W celu dokonania Rejestracji Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację.

2.4.        Podczas procesu Rejestracji Klient, wypełniając formularz rejestracyjny, zobowiązany jest do wyboru Loginu Klienta oraz Hasła, umożliwiających Klientowi logowanie (dostęp) do indywidualnego Konta Klienta. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy Hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta powiązanego z Loginem. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego Hasła dostępu do Konta.

2.5.        Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez Klienta dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.

 

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1.        W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.        Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach e-Sklepu, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów, jest nieodpłatne.

3.3.        Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.3.1.    korzystania z e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.3.2.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w e-Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

3.3.3.    korzystania z e-Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

3.3.4.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

3.3.5.    korzystania z e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

3.3.6.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Towarów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,

3.3.7.    niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie Loginu oraz Hasła Klienta innym Klientom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.

3.4.        Klient ma możliwość umieszczania na stronach e-Sklepu własnych opinii, korzystając w tym celu z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w ramach serwisu e-Sklepu. Zabronione jest zamieszczane na stronach internetowych e-Sklepu treści, które:

3.4.1.    byłyby nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub zamieszczane w ramach serwisu w złej wierze;

3.4.2.    naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dobra osobiste opisywanych osób (np. ośmieszające, zniesławiające),

3.4.3.    naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich, ochroną patentową, tajemnicą handlową lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

3.4.4.    byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

3.4.5.    naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc).

3.5.        Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z e-Sklepu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3.6.        Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-Sklepu lub Usług oferowanych w ramach e-Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3.6.1.    podał w trakcie Rejestracji dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

3.6.2.    dopuścił się za pośrednictwem e-Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów e-Sklepu,

3.6.3.    dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia e-Sklepu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

3.7.        Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z e-Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

3.8.        Klient zawiera z Usługodawcą umowę o udostępnienie Konta Klienta na czas nieoznaczony. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia Konta Klienta. Usługodawca zobowiązuje się usunąć Konto Klienta w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Klienta. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wynosi 2 dni robocze.

 

§ 4

Warunki realizacji Zamówienia

 

4.1.        W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową sklep.wszystkodobudowydomu.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, bądź

4.2.        W celu złożenia Zamówienia Klient wskazuje w koszyku zakupów Klienta w ramach e-Sklepu:

4.2.1.    zamawiane Towary oraz ich liczbę/ilość;

4.2.2.    adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;

4.2.3.    sposób dostawy;

4.2.4.    sposób płatności oraz

4.2.5.    (opcjonalnie) chęć otrzymania faktury VAT – w takim przypadku Klient wskazuje dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury.

4.3.        Każde Zamówienie, w tym złożone drogą telefoniczną, zostaje potwierdzone do 5 dni roboczych po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że Zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez e-Sklep. Potwierdzenie jest przesyłane w wiadomości e-mail.

4.4.        W przypadku składania Zamówienia poprzez stronę internetową e-Sklepu, złożenie skutecznego Zamówienia następuję w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5.        Informacje o Towarach podane na stronach internetowych e-Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.6.        Wysłanie lub ustne złożenie przez Klienta Zamówienia, stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.        Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.        Jeżeli Klient złożył Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej e-Sklepu, Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4.7. powyżej.

4.9.        Klient może zmienić Zamówienie lub je anulować, za pośrednictwem e-maila do momentu wysłania przez e-Sklep zamówionych Towarów.

4.10.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11.      Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz opcjonalnie faktury VAT.

4.12.      Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

4.12.1.  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

4.12.2.  niekompletności przesyłki,

4.12.3.  niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient jest uprawniony do:

4.12.4.  wypełnienia i podpisania (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) załączonego do przesyłki protokołu reklamacji w obecności kuriera oraz

4.12.5.  powiadomienia Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

4.13.      Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski. Zamówione Towary mogą także zostać odebrane przez Klienta w sposób wskazany na stronach internetowych e-Sklepu.

 

§ 5

Ceny Towarów i promocje

 

5.1.        Ceny Towarów w ramach e-Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

5.2.        Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

5.3.        W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Towarów. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.

 

§ 6

Formy płatności, dostawa

 

6.1.        Klient może dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:

6.1.1.    przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany we wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia, w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia – do czasu uiszczenia wpłaty Zamówienie Towaru nie zostanie zrealizowane,

6.1.2.    przelewem za pośrednictwem serwisu „Transferuj.pl” w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia – do czasu uiszczenia wpłaty Zamówienie Towaru nie zostanie zrealizowane,

6.1.3.    płatnością gotówkową w momencie odbioru Zamówienia, których wartość nie przekracza 2.000,00 PLN.

6.2.        Usługodawca dostarcza Towar za pośrednictwem kuriera albo umożliwia jego odbiór przez Klienta (odbiór osobisty) w terminie 28 dni od dnia otrzymania wpłaty za Towar albo od dnia złożenia Zamówienia. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

6.3.        Szczegółowe informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępne są na stronach internetowych e-Sklepu oraz są udzielane w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową.

 

§ 7

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 

7.1.        Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

7.2.        Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wskazanej w punkcie 7.1 powyżej następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3.        Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.2, przed upływem tego terminu.

7.4.        W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

7.5.        W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.6.        Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.

7.7.        Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

7.8.        Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Klient.

7.9.        Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:

7.9.1.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.9.2.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

7.10.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Towaru, Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci stosowną kwotę Klientowi.

 

§ 8

Rękojmia i gwarancja

 

8.1.        Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta  za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.

8.2.        W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

8.3.        Towary są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Towaru jej udziela. Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta gdy Towar sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne dołączone do Towaru.

 

§ 9

Reklamacje

 

9.1.        Klient może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.2.        Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy.

9.3.        W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-Sklepu.

9.4.        Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

9.5.        W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

9.6.        Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.6.1.    poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

9.6.2.    przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

9.7.        Działania mediacyjne określone w punkcie 9.6.1. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

9.8.        Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w punkcie 9.6.2. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.

9.9.        Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania e-Sklepu można kierować pocztą elektroniczną na adres sklep@wszystkodobudowydomu.pl.

10.1 Zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 524/2013 informujemy, że Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2 Skorzystanie z postępowania ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po zakończeniu procesu reklamacyjnego i za zgodą obydwu stron po wybraniu podmiotu ADR. W razie nie spełnienia w/w warunków i/ lub nie przeprowadzenia postępowania mediacyjnego spór rozstrzyga sąd wg przepisów pkt 10 Regulaminu

 

§ 10

Odpowiedzialność oraz spory

 

10.1.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

10.1.1.  skutki korzystania ze e-Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

10.1.2.  treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10.2.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 11

Ochrona danych osobowych

 

11.1.      Informacje zamieszczane w ramach stron internetowych e-Sklepu (np. podczas dokonywania rejestracji, składania Zamówienia oraz wypełniania formularza kontaktowego), mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez Usługodawcę – jako administratora danych – w celach związanych z korzystaniem z usług w ramach serwisu.

11.2.      Operator przetwarza informacje dotyczące Klientów, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

11.3.      Każda osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Jednakże usunięcie danych warunkujących korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę możliwość korzystania z nich.

11.4.      Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w ramach e-Sklepu dostępne są w „Polityce Prywatności”.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

12.1.      Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

12.2.      Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.

12.3.      Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych e-Sklepu oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu konta Klienta. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach internetowych e-Sklepu.

12.4.      Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści.

12.5.      Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

12.6.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.7.      Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych e-Sklepu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

12.8.      Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 marca 2015 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: „Chełmski Cement” sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Fabryczna 3, 22-100 Chełm

Adres poczty elektronicznej: sklep@wszystkodobudowydomu.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

__________________________________________________________________________

/proszę uzupełnić/

 

__________________________________________________________________________/data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)/

 

 

__________________________________________________________________________/imię i nazwisko konsumenta(-ów)/

 

 

__________________________________________________________________________

/adres konsumenta(-ów)/

 

__________________________________________________________________________

/podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)/

 

__________________________________________________________________________

/data/

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.